II edy­cja stu­diów mana­ger­skich Employer Branding

TWÓJ ZYSK

Dlaczego menedżerskie studia Employer Branding?

Współczesny employer branding wymaga strategicznego podejścia do zarządzania marką pracodawcy, skupionego na realnym zysku, który potrafisz pokazać zarządowi. Wiemy, że często wymaga trudnych decyzji, umiejętności angażowania menedżerów liniowych i współpracy między różnymi obszarami organizacji. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego chcemy, aby kompetencje zdobyte na tych studiach były dla Ciebie realnym wsparciem w obszarze, którym zarządzasz i odnosisz sukcesy!

8 dowo­dów, że warto z nami!

Kiedy dzia­łasz uczysz się znacz­nie wię­cej, niż kiedy tylko słu­chasz. Dla­tego uczest­nicy stu­diów pra­cują nad two­rze­niem stra­te­gicz­nych i real­nych pro­jek­tów employer bran­ding, przy wspar­ciu naszego zespołu. Zaję­cia w więk­szo­ści mają cha­rak­ter warsztatowy.
Dzięki tym stu­diom zdo­bę­dziesz dyplom Aka­de­mii Leona Koź­miń­skiego – jed­nej
z naj­lep­szych uczelni biz­ne­so­wych w Euro­pie Środ­kowo – Wschodniej.
Part­ne­rem mery­to­rycz­nym stu­diów jest Employer Bran­ding Insti­tute – naj­lep­sza firma EB na pol­skim rynku, zło­żona z eks­per­tów w dzie­dzi­nach HR, komu­ni­ka­cji, badań i mar­ke­tingu. Zespół pasjo­na­tów EB jakich mało!
To pierw­sze w War­sza­wie stu­dia Employer Bran­ding dla przy­szłych Mene­dże­rów Marki Pra­co­dawcy. Wyróż­nia nas stra­te­giczne podej­ście do tematu employer bran­ding oraz eks­percka wie­dza i doświad­cze­nie z róż­nych obsza­rów tej mul­ti­funk­cyj­nej dys­cy­pliny biznesu.
Kadrę stu­diów two­rzą eks­perci w swo­ich dzie­dzi­nach — HR, mar­ke­tingu, badań i komu­ni­ka­cji. Wszy­scy to prak­tycy biz­nesu na świa­to­wym pozio­mie, sku­pieni na efek­tyw­no­ści pro­wa­dzo­nych dzia­łań. Są to rów­nież nie­spo­ty­kane oso­bo­wo­ści — warto ich poznać!
Oprócz stra­te­gicz­nego podej­ścia wyróż­nia nas sku­pie­nie na naj­now­szych tren­dach w komu­ni­ka­cji. Dla­tego w trak­cie zajęć, będziemy sku­piać się na naj­now­szych tren­dach w mar­ke­tingu, komu­ni­ka­cji i naj­bar­dziej gorą­cych narzędziach.
Pro­gram został obsa­dzony na stra­te­gicz­nych dla employer bran­dingu tema­tach i obej­muje zarówno two­rze­nie stra­te­gii EB, anga­żo­wa­nie pra­cow­ni­ków, komu­ni­ka­cję wewnętrzną, ale także prak­tyczne zasto­so­wa­nia narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych w rekrutacji.
Każdy uczest­nik stu­diów otrzyma uni­kalny dla pol­skiego rynku zestaw mate­ria­łów do nauki — kopal­nia wie­dzy dla Mene­dże­rów Marki Pra­co­dawcy, do wyko­rzy­sta­nia nie tylko na stu­diach. To pierw­szy tego typu prze­wod­nik na pol­skim rynku!

czego się nauczysz?

 • Cało­ścio­wego zarzą­dza­nia kam­pa­nią EB (w tym pla­no­wa­nie kam­pa­nii, usta­la­nie budżetu, pomiar efektów).
 • Two­rze­nia stra­te­gii budo­wa­nia wize­runku pra­co­dawcy na świa­to­wym poziomie.
 • Anga­żo­wa­nia pra­cow­ni­ków w markę firmy i budo­wa­nia kul­tury amba­sa­do­rów brandu.
 • Budo­wa­nia efek­tyw­nej komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej wspie­ra­ją­cej wize­ru­nek pracodawcy.
 • Zarzą­dza­nia marką pra­co­dawcy w kry­zy­so­wych sytuacjach.
 • Usta­la­nia celów, wskaź­ni­ków i mier­ni­ków w EB.
 • Pod­staw mar­ke­tingu w budo­wa­niu wize­runku pracodawcy.
 • Pla­no­wa­nia, kupo­wa­nia i roz­li­cza­nia mediów.
 • Sztuki pre­zen­ta­cji swo­ich pomy­słów i nego­cja­cji budże­to­wych przed zarządem.
 • A poza tym… korzy­sta­nia z gier, wyko­rzy­sta­nia Big­Data, con­tent mar­ke­tingu czy IoT w EB!

Adresaci

Dla kogo przeznaczone są
menedżerskie studia
Employer Branding?

Jeśli jesteś:
- Rekruterem, który chciałby stać się ekspertem w sourcingu kandydatów
- HRowcem, który czuje w sobie żyłkę marketingowca i lubi media
- Specjalistą EB, który szuka nowych narzędzi na wyższym poziomie
- Kierownikiem rekrutacji, który chciałby strategicznie zarządzać
wizerunkiem pracodawcy
- Marketingowcem, który szuka nowej specjalizacji,a lubi zajmować się ludźmi
- PRowcem, który chciałby uzupełnić swoje doświadczenie o aspekty HR i rekrutacji
ZAPRASZAMY, TE STUDIA SĄ DLA CIEBIE !
JUŻ CZAS ABYŚ ZACZĄŁ O SOBIE MYŚLEĆ PRZYSZŁY MENEDŻER MARKI PRACODAWCY I DOŁĄCZYŁ DO BIEŻĄCEJ EDYCJI STUDIÓW :) Słuchaczami mogą zostać: osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (minimum inżynierskich lub licencjackich)

zostań mene­dże­rem marki pracodawcy!

zbu­duj swoją prze­wagę na doświad­cze­niu ekspertów!

Program

Program studiów został oparty na kluczowych dla strategicznego zarządzania marką obszarach employer brandingu. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę i kompetencje efektywnego Menedżera Marki Pracodawcy!

 • Istota marki pra­co­dawcy oraz jej rola w organizacji

  Model stra­te­gii employer bran­ding, skła­dowe marki, seg­men­ta­cja tar­getu, wyzna­cza­nie EVP i EVP­ma­trix, opty­ma­li­za­cja zespołu Employer Branding

 • Wyzwa­nia w zarzą­dza­niu marką pracodawcy

  Praca nad wyzwa­niami zwią­za­nymi z marką zależną, słabą/silną marką kon­su­mencką, mar­kami o niskiej repu­ta­cji, mar­kami pra­co­daw­ców w sek­to­rze BPO/SSC, zarzą­dza­niem mar­kami w skali glo­bal­nej , fuzjami marek, kry­zy­sami marek, itp.

 • Kie­ru­nek zmian i naj­now­sze trendy w budo­wa­niu wize­runku pracodawcy

  Praca nad tren­dami w mar­ke­tingu i rekru­ta­cji, które zmie­nią postrze­ga­nie komu­ni­ka­cji z ryn­kiem pracy oraz wpłyną na zarzą­dza­nie marką pra­co­dawcy takimi jak gry­wa­li­za­cja, Big­Data, social media, inter­net wszech­rze­czy czy mobile.

 • Pod­stawy teo­rii badań nad marką pracodawcy

  Praca nad spo­so­bami mie­rze­nia siły marki, dobo­rem narzę­dzi i opty­ma­li­za­cją pro­cesu spraw­dza­nia pozy­cji i jako­ści w cza­sie. Wstęp do modelu marki pra­co­dawcy Employer Brand Equ­ity Model opra­co­wa­nego przez Employer Bran­ding Institute.

 • Usta­la­nie celów oraz mier­niki i wskaź­niki w zakre­sie EB

  Usta­la­nie celów oraz mier­niki i wskaź­niki w zakre­sie employer bran­ding – praca nad wyzna­cza­niem celów stra­te­gicz­nych i ope­ra­cyj­nych, dobo­rem wskaź­ni­ków oraz licze­niem ROI dla sto­so­wa­nych działań

 • Pod­stawy zarzą­dza­nia komu­ni­ka­cją wewnętrzną z zasto­so­wa­niem pro­ce­sów HR wspie­ra­ją­cych wewnętrzny EB

  Bada­nie komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej i pro­jek­to­wa­nie sys­temu wspie­ra­ją­cego prze­pływ komu­ni­ka­cji, dobór narzę­dzi komu­ni­ka­cji, współ­praca pomię­dzy zespo­łami w firmie.

 • Budo­wa­nie zaan­ga­żo­wa­nia pra­cow­ni­ków w organizacji

  Stra­te­giczne podej­ście do budo­wa­nia kul­tury zaan­ga­żo­wa­nia, mapo­wa­nie mecha­ni­zmów anga­żo­wa­nia pra­cow­ni­ków, opty­ma­li­za­cja pro­ce­sów moty­wo­wa­nia, pro­jek­to­wa­nie i wdra­ża­nie narzędzi

 • Sztuka pre­zen­ta­cji

  Jak pre­zen­to­wać pro­jekt employer bran­ding, aby pozy­skać do współ­pracy zarząd i kadrę zarzą­dza­jącą, jak prze­ko­nać do swo­jego pro­jektu inne zespoły w fir­mie, jak budo­wać efek­tywny zespół employer brandingowy

 • Pod­stawy mar­ke­tingu w budo­wa­niu wize­runku pracodawcy

  Szcze­gólne uwzględ­nie­nie rynku pracy i pozy­ski­wa­nia talen­tów, pod­stawy współ­cze­snej komu­ni­ka­cji z grupą Y, Z, C; pod­sta­wowe zasady prze­kazu reklamowego

 • Iden­ty­fi­ka­cja grup doce­lo­wych dla orga­ni­za­cji i dobór narzę­dzi marketingowych

  Praca nad okre­śle­niem pro­filu komu­ni­ka­cyj­nego odbior­ców naszej komu­ni­ka­cji i dobo­rem narzę­dzi mak­sy­ma­li­zu­ją­cych cele; róż­nice w pro­fi­lo­wa­niu kom­pe­ten­cyj­nym i komunikacyjnym

 • Pla­no­wa­nie, kupo­wa­nie i roz­li­cza­nie mediów

  Współ­praca z dostaw­cami mediów i roz­wią­zań HR/IT, praca nad róż­nymi mode­lami roz­li­czeń, wskaź­ni­kami efek­tyw­no­ści oraz opty­ma­li­za­cją kampanii

 • Zarzą­dza­nie pro­jek­tem employer branding

  Har­mo­no­gra­mo­wa­nie, podział budżetu, optymalizacja

TERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM POJAWIĄ SIĘ POD KONIEC WRZEŚNIA

,

Co Ty wiesz o EB?

Sprawdź, w którym obszarze EB jesteś najlepszy!

Co już wiesz o Employer Brandingu, a czego się dowiesz na menedżerskich studiach EB?

Wykładowcy

Kadrę tworzą Eksperci-liderzy swoich specjalizacji: HR, rekrutacja, badania, komunikacja wewnętrzna, marketing, PR, media. Ich doświadczenie i kompetencje stanowią o najwyższym poziomie zajęć i są gwarancją zwrotu z inwestycji. Możliwość dzielenia się swoją wiedzą to dla nich wyróżnienie i wielka odpowiedzialność!

 • Grzegorz Albrecht

  Doradca, tre­ner, networ­ker, przed­się­biorca Posiada doświad­cze­nie w two­rze­niu firm i zespo­łów od pod­staw. Prak­tyk mar­ke­tingu i e-commerce....

 • Tomasz Bartnik

  Group Acco­unt Direc­tor w domu medio­wym Carat Pol­ska i adi­das. Z branżą rekla­mową zwią­zany jest od 2004 roku. Wtedy to po krót­kim epi­zo­dzie...

 • Maciej Hassa

  Maciej Hassa, Kie­row­nik Zespołu Marki Pra­co­dawcy w PZU Doświad­cze­nia zawo­dowe zbie­rał m.in. jako dzien­ni­karz w sta­cjach tele­wi­zyj­nych...

 • Julia Kołodko

  Eks­pert z obsza­rów stra­te­gii, komu­ni­ka­cji, pro­ce­sów decy­zyj­nych i social media, dok­to­rantka Aka­de­mii Leona Koź­miń­skiego w...

 • Piotr J. Langer

  HR Busi­ness Part­ner – First Vice Pre­si­dent, Uni­Cre­dit. Odpo­wiada za dzia­ła­nia HR w obsza­rze ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej i...

 • Ewa Mazurczyk-Jankowska

  Posiada ponad 12-letnie doświad­cze­nie w branży HR. Pra­co­wała z fir­mach doradz­twa per­so­nal­nego, gdzie jako “Łowca Głów” rekru­to­wała z...

 • Magdalena Selwant-Różycka

  Eks­pert komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej i biz­ne­so­wej z doświad­cze­niem w budo­wa­niu wize­runku pra­co­dawcy firm z branży nowych tech­no­lo­gii i...

 • Monika Sońta

  Eks­pert komunikacji Od ośmiu lat zaj­muje się komu­ni­ka­cją kor­po­ra­cyjną i zaan­ga­żo­wa­niem pra­cow­ni­ków w branży FMCG. Jej...

 • Łukasz Trzeszczkowski

  Absol­went toruń­skiego Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika i aktywny Alumni AIESEC Pol­ska. Od ponad 6 lat zaj­muje się budo­wa­niem wize­runku...

 • dr Barbara Zych — Kierownik studiów

  Prak­tyk sys­te­mo­wego podej­ścia do roz­woju orga­ni­za­cji, spe­cja­li­zuje się w stra­te­gicz­nych roz­wią­za­niach z obszaru per­for­mance...

EB Hot Spot

EB Hot Spot to wszystko to, co najciekawsze w Employer Brandingu. Zapraszamy do podsyłania ciekawych materiałów, którym warto się dzielić :)

 

Opłaty

Do Twojej dyspozycji przygotowaliśmy 2 warianty cenowe uwzględniające możliwość rozłożenia opłat na raty. Zapytania w sprawie niestandardowych form płatności prosimy kierować na adres podany w zakładce kontakt.

 

 • Opłata jednorazowa

  6600 zł.

  Płat­ność w jed­nej racie

  Wpi­sowe - 200 zł.

 • Opłata w ratach

  6900 zł.

  Płat­ność w dwóch ratach 2 x 3450 zł.

  Wpi­sowe — 200 zł.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu! Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Roz­wa­żasz udział w stu­diach? Prze­ślij zgło­sze­nie — skon­tak­tu­jemy się z Tobą i udzie­limy odpo­wie­dzi na pyta­nia oraz będziemy infor­mo­wać o spo­tka­niach infor­ma­cyj­nych i nowo­ściach w spra­wie stu­diów.

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Nr tele­fonu (wyma­gane)

Orga­ni­za­tor

Aka­de­mia Leona Koź­miń­skiego w Warszawie

Agnieszka Bartczuk-Jasińska

abartczuk@kozminski.edu.pl

tel. +48 22 519 22 51

Part­ner merytoryczny

Employer Bran­ding Institute

Justyna Bor­kow­ska

justyna.borkowska@ebinstitute.pl